Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

InteligentnaIdiotka
2132 4b3e 420
Reposted byneressiajemkartoflenotyourstrawberrytatze

July 10 2017

InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka

May 07 2017

InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka

April 18 2017

InteligentnaIdiotka
Dziecinny romantyzm się skończył, wódka zastąpiła kranówę z zakrętek.
— znaleźne
Reposted bykejcior kejcior

April 14 2017

InteligentnaIdiotka

April 13 2017

InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka
Cierpienie jest na pewno rodzajem sensu. Bezsens przecież nie boli. Bezsens jest obojętnością.
— Anna Kamieńska
Reposted fromweightless weightless viasztukamatorka sztukamatorka
InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka
7404 1c2f 420
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
InteligentnaIdiotka
2156 eaa0 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasztukamatorka sztukamatorka
InteligentnaIdiotka
1575 0348 420
Reposted fromkerosine kerosine viasztukamatorka sztukamatorka
InteligentnaIdiotka
Niech będzie błogosławiony stan nietrzeźwości, gdyż wszystko wtedy jest piękne i łatwe.
-moje

April 12 2017

InteligentnaIdiotka
Czekam na ciebie w Planie B. Będę tu czekał wieczność.
Piszę, a ty ani me ani be, zrozum ranisz i hańbisz mnie.
Przecież właśnie widziałem, na mieście bawisz się? Zabij się.
Ciągle czekam. Plac Zbawiciela, chodź zbawić mnie.
Nie będę gryzł ani strzelał, chodź ze mną napić się.
Przecież widzę, że widzisz co ci tu piszę,
więc jutro spiszę to wszystko i wszystko to upublicznię.
— Taco Hemingway
InteligentnaIdiotka
Proszę pamiętać: nie ma duszy, pan po prostu jest mięsem. 
— Taco Hemingway
InteligentnaIdiotka
Życie to stek bzdur. Z tym że ja poproszę krwisty.
— Taco Hemingway
InteligentnaIdiotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl