Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

9394 9a7f 420
Reposted fromsavatage savatage
InteligentnaIdiotka
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
InteligentnaIdiotka
9491 7bd6 420
InteligentnaIdiotka
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
InteligentnaIdiotka
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier:
Reposted fromxcvbz xcvbz viadancingwithaghost dancingwithaghost
InteligentnaIdiotka
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
InteligentnaIdiotka
3280 e3ce 420
Reposted fromlele lele viadancingwithaghost dancingwithaghost
InteligentnaIdiotka
2061 4325 420

November 22 2017

InteligentnaIdiotka
7471 01dc 420
Reposted byhashirmelinzoraxedhellpiaekotficaComplicated92HoHobrianmayjustapersonaura-lunarisdieselmower
InteligentnaIdiotka
7469 78c3 420
InteligentnaIdiotka
7468 4e79 420
InteligentnaIdiotka
7467 32db 420
Reposted bycallastherivernymphmerydocholerylenaholija
InteligentnaIdiotka
7466 ed28 420
Reposted byhashirmelinhugostiglitzcallasshowmetherainbowjointskurwysynosiuPicki91strzepylevunekudlatyloveisnobigtruthMartwa13banshehormezapragne-ataraksjiazazelmoonlitskyshitsurirhubarbrrBrainy
InteligentnaIdiotka
7464 c710 420
InteligentnaIdiotka
7463 4a6b 420
InteligentnaIdiotka
7462 7a3d 420
Tags: eye woman man glass
Reposted bymerydocholeryjanealicejonesgrovlyJuliettep856mikimototeberlash

September 30 2017

InteligentnaIdiotka
2132 4b3e 420
Reposted byneressiajemkartoflenotyourstrawberrytatze

July 10 2017

InteligentnaIdiotka
InteligentnaIdiotka

May 07 2017

InteligentnaIdiotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl